Volume 1,Issue 1,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Mechanotransduction in blood cells
  Fumihiko Nakamura
  2017,1(1):1-9 [Abstract(2686)]  [View PDF 1.58 M (3188)]
  
A Chinese perspective on factors and molecular mechanisms that influence the curative effects of platelet transfusion
  Meng Gao, Rong Huang, Hao Tang, Yunfeng Fu, Fengxia Liu and Rong Gui
  2017,1(1):11-16 [Abstract(2737)]  [View PDF 379.71 K (2432)]
  
Incidence of unexpected red blood cell antibodies in the north of China
  Yu-Shiang Lin, Jhy-Sheng Chang, Yan Qiu, Fu-Hsiung Su, Yin-Chun Lan, Nai-Chung Lee, Joyces Wong Lee Mei, Daowang Fan and Tianhong Miao
  2017,1(1):17-24 [Abstract(2858)]  [View PDF 1.05 M (2844)]
  
Investigation of the status quo of massive blood transfusion in China
  Jiangcun Yang, Qiushi Wang, Yang Sun, Ting Ma, Shuming Zhao, Bijuan Li, Cuixiang Xu, Hang Chen, Ziyun Shi and Jing Liu
  2017,1(1):25-36 [Abstract(2712)]  [View PDF 745.98 K (2682)]
  
Human RBC alloimmunization evaluation after exposure to foreign E antigen of the rhesus system in transfusion
  Pu Xu, Yan Li, Su Zhou, Ziqi He, You Yang and Hua Yu
  2017,1(1):37-42 [Abstract(2977)]  [View PDF 930.42 K (2542)]
  
Identification of Suspected ABO Subtypes by Genotyping Kits
  Junhua Hu, Zhiyang Nie and Jiwu Gong
  2017,1(1):43-45 [Abstract(2653)]  [View PDF 852.12 K (2907)]
  
Pedigree investigation of severe hemolytic disease of the newborn caused by rare anti-Jk3
  Zhiyuan Xu, Yushiang Lin, Haochun Chang, Xiaofei Li, Daowong Fan, Yan Qiu, Guangyan Zhuang and Tianhong Miao
  2017,1(1):47-50 [Abstract(2713)]  [View PDF 889.90 K (3094)]
  
Consistency of ABO blood group phenotypes and genotypes in renal transplant patients
  Zhiwei Liu, Zhen Cheng, Beixing Gao and Bing Sun
  2017,1(1):51-54 [Abstract(2755)]  [View PDF 555.95 K (2840)]
  
Serological identification and molecular characterization of B (A) 02 subtype  in patients and blood donors from Eastern China
  Wen Wu, Yecui Zhang, Xingying Guo, Peng Wu, Zhibo Zhang and Xiangyan Huang
  2017,1(1):55-59 [Abstract(2835)]  [View PDF 942.18 K (2602)]
  
Therapeutic plasma exchange in treating multi-organ injury at the later stage of mushroom poisoning: Three case reports
  Li Chen, Benxiu Teng, Juan Luo, Xianlong Ling, Haiyan Zhao, Qing Zhang, Yuzhu Zeng, Gaojie Yuan, Fang Tan, Yin Ye, Wenhan Duan and Zhongjun Li
  2017,1(1):61-64 [Abstract(2823)]  [View PDF 372.70 K (2561)]
  
A novel truncated protein of FUT1 with weak function was identified in one Chinese individual
  Haishi Qiao, Yanshun Shi, Jiling Xu, Jie Cai, Yonglin Yang and Qiang Fu
  2017,1(1):65-66 [Abstract(1849)]  [View PDF 854.14 K (2487)]