Volume 1,Issue 2,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Blood salvage, proper choice for tumor patients?
  Weixin Zhou and Yuanshuai Huang
  2017,1(2):1-5 [Abstract(2819)]  [View PDF 1.46 M (2715)]
  
Perioperative blood transfusion is associated with poorer survival in patients with gastric cancer
  Xiaohua Tu, Yan Zang, Haihui Gu, Huijun Guo, Xin Ye, Zhanshan Cha and Baohua Qian
  2017,1(2):7-13 [Abstract(2771)]  [View PDF 1.03 M (2721)]
  
Molecular analysis to FUT-1, 2, 3 and ABO genotyping may instead of serological typing to diagnose para-Bombay in Chinese
  HaoChun Chang,, XiaoFei Li, Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, Daowang Fan, Yan Qiu and Tianhong Miao
  2017,1(2):15-19 [Abstract(2726)]  [View PDF 2.36 M (2707)]
  
Trop2 as an oncogene in gastric cancer by regulating PI3K/Akt signaling pathway
  Wei Zhao, Qi Tang, Xingwang Kuai, Xiaochen Huang, Yaru Xu, Tingting Yang, Yuan Chen, Mingjiong Zhang,, Zhenning Qiu, Jin Zhu, Wenbin Huang and Zhenqing Feng
  2017,1(2):21-29 [Abstract(2980)]  [View PDF 2.88 M (2713)]
  
Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with red blood cell auto-immunization in the Chinese population
  Yushiang Lin, Zhiyuan Xu, Xiaofei Li, Xiaoyan Shan, Daowang Fan, Yan Qiu, Haochun Chang and Tianhong Miao
  2017,1(2):31-34 [Abstract(2814)]  [View PDF 933.11 K (2623)]
  
The expression and significance of NET-1 and Contactin in hepatocellular carcinoma
  Yunyao Ye, Li Chen, Guilan Wang, Jin Qin, Jiaming Zhou, Tiejun Li and York Yuanyuan Zhu
  2017,1(2):35-50 [Abstract(2710)]  [View PDF 6.41 M (2675)]
  
Association of perioperative allogeneic blood transfusion with postoperative survival of patients with gastric cancer after curative gastrectomy
  Suliang Li, Yang Ji and Yun Ye
  2017,1(2):51-55 [Abstract(2603)]  [View PDF 1.55 M (2625)]
  
The incidence and features of serological ABO subgroups among one million blood donors in Beijing
  Zhiyuan Xu, Yushiang Lin, Xiaofei Li, Haochun Chang, Daowang Fan, Yan Qiu and Tianhong Miao
  2017,1(2):57-60 [Abstract(2955)]  [View PDF 1.07 M (2484)]
  
The expression level of surface marker Trop2 in gastric cancer stem-like cells
  Qi Tang, Xingwang Kuai, Wei Zhao, Guipeng Ding, Zhenning Qiu, Zhuming Wang and Xiang Zou
  2017,1(2):61-66 [Abstract(2954)]  [View PDF 1.18 M (2561)]
  
Frequency of unexpected red blood cell antibodies in Nanjing
  Haishi Qiao, Jiling Xu, Jie Cai, Yuting Lu, Yonglin Yang and Qiang Fu
  2017,1(2):67-70 [Abstract(2842)]  [View PDF 883.26 K (2667)]
  
The best strategy of blood transfusion in patients with Rhnull syndrome
  Shuhong Yu, Jie Xiao, Hong Xu, Yushiang Lin, Jhysheng Chang, Yanbin Li, Dezhen Gao, Shuai Pang, Zhiyuan Xu and Tianhong Miao
  2017,1(2):71-74 [Abstract(3705)]  [View PDF 1.19 M (2832)]