Volume 5,Issue 1,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Macropinocytosis and SARS-CoV-2 cell entry
  Xiaowei Sun, Wenyue Zheng, Rui Hua, Yujie Liu, Li Wang, Yun-Gi Kim, Xinqi Liu, Hitomi Mimuro, Zhongyang Shen, Lian Li, Sei Yoshida
  2021,5(1):1-12 [Abstract(2566)]  [View PDF 805.16 K (3268)]
  
Screening of tumor-targeting peptides for diagnosis and therapy through phage display technology
  Zhiruo Song, Yufeng Zhang, Yuanjie Zhu, Mingming Zhang, Xinjian Liu, Minjun Ji
  2021,5(1):13-20 [Abstract(2491)]  [View PDF 355.01 K (3013)]
  
Distribution of HLA class Ⅰ and class Ⅱ haplotypes in Chinese Han population based on family segregation
  Lijun Wang, Wei Li, Dongmei Wang, Na Liu, Yanjun Jia
  2021,5(1):21-28 [Abstract(1301)]  [View PDF 339.53 K (3005)]
  
Evidence for AJUBA-catenin-CDH4-linked differentiation resistance of mesenchymal stem cells implies tumorigenesis and progression of head and neck squamous cell carcinoma: a single-cell transcriptome approach
  Andres Stucky, Li Gao, Lan Sun, Shengwen Calvin Li, Xuelian Chen, Tiffany H. Park, Jin Cai, Mustafa H. Kabeer, Xi Zhang, Uttam K. Sinha, Jiang F. Zhong
  2021,5(1):29-39 [Abstract(1810)]  [View PDF 766.87 K (3112)]
  
Comparative analysis of antibody responses to SARS-CoV-2 in various populations
  Lei Liu, Wanbing Liu, Yan Liu, Guomei Kou, Yaqiong Zheng, Liping Cai, Shengdian Wang, Shangen Zheng
  2021,5(1):41-47 [Abstract(1475)]  [View PDF 553.37 K (2901)]
  
Serological and genetic analysis of a rare CisAB01/O01 blood group
  Xiaoyong Liu, Zhaodi Yi, Ming Gao, Haojun Zhang, Buqiang Wang, Hongjun Gao, Yi Wu, Yuping Chen
  2021,5(1):48-52 [Abstract(1481)]  [View PDF 379.51 K (2969)]
  
Molecular genetic analysis of weak B blood group allele in Jinan population reveals distribution of ABw phenotype
  Wen Wu, Xiaojian Li, Xingying Guo, Peng Wu, Xiangyan Huang
  2021,5(1):53-56 [Abstract(1684)]  [View PDF 351.08 K (3028)]
  
A massive dose of allogeneic platelet gel for wound hemostatic therapy on patients with giant thoracic aortic aneurysm: report of 2 cases
  Jianjun Wu, Bin Jiang, Renxue Xiang, Ronghui Shi, Changsheng He, Kang Yang, Xin Cui, Shuming Zhao
  2021,5(1):57-62 [Abstract(1300)]  [View PDF 777.45 K (3003)]
  
Identification of a novel MYH9 mutation (p. V782Y) in a Chinese patient with thrombocytopenia: a case report
  Yafei Tian, Yongping Zhang, Shaoyan Hu, Lilan Yao, Yijian Zhu, Shenglong Qiao, Daru Lu, Junjie Fan
  2021,5(1):63-67 [Abstract(1454)]  [View PDF 522.32 K (2949)]
  
Impact of the sympathetic nervous system on multiple myeloma
  Siegfried Janz
  2021,5(1):68-72 [Abstract(1099)]  [View PDF 389.51 K (2991)]