Acknowledgements

 

The Editorial Office of Blood and Genomics hereby express our heartfelt gratitude to the following reviewers for their contributions in 2021.

 

 

Daowang Fan, Beijing, China

Zhongjun Li, Chongqing, China

Fumihiko Nakamura, Japan

Zhenqing Feng, Nanjing, China

Ming Gao, Jiangyin, China

Zhiwei Liu, Hangzhou, China

Shuming Zhao, Guiyang, China

Xingbin Hu, Xi'an, China

Li Chen, Chongqing, China

Qian Ran, Chongqing, China

Changlin Wu, Shenzhen, China

Chuan-Liang Kao, Taipei, Taiwan, China

Chunyan Yao, Chongqing, China

Fei Liu, Chongqing, China

Guiming Xiang, Chongqing, China

Haiyan Wang, Qingdao, China

Hong Guo, Chongqing, China

Hua Lu, Chongqing, China

Huayou Zhou, Guangzhou, China

Jhy Sheng Chang, Taipei, Taiwan, China

Jianfei Huang, Nantong, China

Jianping Li, Liaoning, China

Jihong Meng, Nanjing, China

 

John Zhong, California, USA

Li Gao, Chongqing, China

Limeng Dai, Chongqing, China

Maoshan Chen, Melbourne, Australia

Mats Peter Bemark, Gothenburg, Sweden

Mingshun Zhang, Nanjing, China

Octavian Popescu, Cluj-Napoca, Romania

Qi Tang, Nanjing, China

Qian Zhang, Nanjing, China

Rufu Xu, Chongqing, China

Tianhong Miao, Beijing, China

Tsun Mei Lin, Gaoxiong, Taiwan, China

Vinzenz Lange, Germany

Wei Mao, Chongqing, China

Wei Zhao, Nanjing, China

Xi Zhang, Chongqing, China

Xiang Zou, Hong Kong, China

Xiangyan Huang, Jinan, China

Xianjun Ma, Shandong, China

Xiao Zhang, Nanjing, China

Xiaojun Deng, Chongqing, China

Yinghui Huang, Chongqing, China

Zheng Wang, Xi'an, China